Inscripció a la III Jornada de Fiscalitat a Manacor

Places limitades. Data màxima d’inscripció: 16-03-2020.
Confirmar assistència a la visita guiada a la Institució Pública Antoni M. Alcover.

Preus

Professionals afiliats a les entitats patrocinadores
30 €
Altres professionals i assistents
40 €
Opositors
15 €
Estudiants i professors UIB
gratuït

Procediment d’inscripció

Per formalitzar la inscripció s’hauran de seguir les passes següents:

  1. Realitzar el pagament de la quota d’inscripció (30 euros si es professional afiliat a una entitat patrocinadora o 40 euros en altre cas) al núm. de compte ES43 2038 3471 2564 0000 1295 de Bankia, indicant el nom del participant i com a concepte de pagament: III JORNADA DE FISCALITAT a MANACOR
  2. Emplenar el següent formulari d’inscripció i adjuntar-hi el justificant del pagament (excepte alumnes de la UIB amb inscripció gratuïta)

Per a qualsevol informació contactar amb na Mª Antonia Ribas per correu (marian.ribas@uib.es) o per telèfon 971 171 322

Formulari d'inscripció

(*) Camps obligatoris

Nom:* 
Cognoms:* 
Correu electrònic:* 
Telèfon de contacte:* 

Profesional  

Empresa
Organisme Pùblic:
Col·legi o Associació Professional:

 

Alumne UIB 

Estudis:
Curs

Assistiré a la visita guiada a la Institució Pública Antoni M. Alcover:*  SI   NO

Sol·licitud de certificat d’assistència a la III Jornada de Fiscalitat a Manacor:*  SI   NO

 

    

Informació sobre protecció de dades personals

Contenido en el idioma por defecto

En compliment del que disposa Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, s’informa del tractament de dades personals que conté aquest tríptic de la III Jornada de Fiscalitat-Manacor.
Finalitat del tractament. Gestionar la inscripció a la III Jornada de Fiscalitat-Manacor.
Responsable del tractament: Universitat de les Illes Balears (UIB).
Destinataris de les dades personals. No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD).
Termini de conservació de les dades personals: Es conservaran durant el temps necessari en compliment de la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats derivades del tractament. Posteriorment, la conservació o, en el seu cas, la supressió es realitzarà conforme a la normativa de documentació i arxius vigent.

Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment establert a la Seu electrònica de la Universitat.
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Delegada de Protecció de Dades. Podeu contactar amb la delegada de protecció de dades de la Universitat de les Illes Balears a l’adreça postal: Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). 07122, per via telefònica al 971 25 97 93 o bé al correu electrònic: dpo@uib.es